CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) vừa công bố báo cáo soát xét bán niên 2023 được thực hiện bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) với mức lỗ sau thuế 713 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập lãi 101 tỷ. Với kết quả này, HBC còn cách xa mục tiêu lãi sau thuế 125 tỷ đồng của năm 2023.

  Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo đã kiểm toán của HBC.

Sự thay đổi trên báo cáo soát xét chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động tài chính (giảm 73 tỷ), chi phí quản lý doanh nghiệp (tăng 92 tỷ) và khoản mục lợi nhuận khác (giảm 652 tỷ) so với báo cáo tự lập.

Trên báo cáo chưa kiểm toán, HBC ghi nhận 96 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, chủ yếu đến từ lãi bán các khoản đầu tư (65 tỷ). Trong khi báo cáo soát xét không ghi nhận khoản mục này, hầu như chỉ đến từ lãi chậm thanh toán và lãi tiền gửi tiền cho vay.

Bên cạnh đó, việc gia tăng của chi phí quản lý doanh nghiệp là đến từ khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi gần 421 tỷ đồng trên báo cáo kiểm toán (tự lập là 325 tỷ).

Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm, HBC chỉ ghi nhận khoản mục lợi nhuận khác gần 6 tỷ đồng sau soát xét, chủ yếu là lãi từ thanh lý tài sản cố định. Trong khi đó, báo cáo tự lập lại ghi nhận 656 tỷ đồng từ việc bán tài sản cố định, vật tư. Tại ngày 30/6, tài sản cố định theo báo cáo soát xét của HBC hao hụt 131 tỷ về 828 tỷ đồng.

  Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tự lập và báo cáo soát xét bán niên 2023.

Tính tại thời điểm cuối tháng 6/2023, tổng tài sản của HBC còn 13.876 tỷ đồng, giảm 1.718 tỷ đồng so với đầu năm và giảm 825 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn của HBC lên tới 9.091 tỷ đồng, chủ yếu đến từ phải thu ngắn hạn của khách hàng và phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng. Ngoài ra, công ty cũng trích lập gần 2.480 tỷ đồng nợ phải thu khó đòi.

Hàng tồn kho ở mức 2.285 tỷ đồng, không chênh lệch nhiều so với đầu năm, đã bao gồm trích lập 56 tỷ đồng dự phòng.

Tại cuối kỳ, lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng ngắn hạn của tập đoàn hơn 304 tỷ, bên cạnh đó công ty còn rót 368 tỷ đồng vào các công ty liên kết và đơn vị khác.

Tổng nợ phải trả của HBC tính đến cuối tháng 6/2023 là 13.373 tỷ đồng, trong đó dư nợ đi vay là 5.231 tỷ, với 85% từ vay từ ngân hàng, còn lại là vay trái phiếu và các bên khác. 

Như vậy tính đến cuối tháng 6/2023, mức lỗ lũy kế của HBC gần 2.813 tỷ đồng, ăn mòn vốn chủ sở hữu còn 503 tỷ, giảm 59% so với đầu năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242