Tập đoàn Bảo Việt (Bảo Việt – Mã: BVH) vừa có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 là ngày 15/2/2024. 

Dự kiến, công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày tháng 2/2024 tại Hà Nội. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm cụ thể vẫn chưa được công bố. Nội dung họp dự kiến là về việc sử đổi, bổ sung điều lệ của Bảo Việt và những vấn đề khác (nếu có). 

(Ảnh: Bảo Việt).

Năm ngoái, Bảo Việt đã tiến hành chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 9,54%. Với hơn 742 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bảo Việt đã chi hơn 708 tỷ đồng để chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu.

Sau 9 tháng năm 2023, lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất của Bảo Việt lần lượt đạt 1.712 và 1.428 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10,2% và 14,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 42.777 tỷ đồng, tăng trưởng 6,2%. Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 30/09/2023 đạt 215.293 tỷ đồng, tăng 6,8% so với thời điểm 31/12/2022.

Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.164 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 826 tỷ đồng, sát với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tổng tài sản công ty mẹ đạt 18.278 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 18.090 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 4% và 4,6% so với thời điểm 31/12/2022. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242