Lãi trước thuế năm 2023 đạt hơn 2.100 tỷ đồng

Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023 (trước kiểm toán) với lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 2.160 tỷ đồng và 1.798 tỷ đồng.Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tập đoàn hoàn thành 112% kế hoạch năm, tăng trưởng 10,6% so với năm 2022.

Tính đến 31/12/2023, tổng tài sản hợp nhất đạt gần 9 tỷ USD, tương đương đạt 221.206 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cuối năm trước.Tổng doanh thu hợp nhất đạt 57.899 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2022, hoàn thành kế hoạch năm.

Nếu chỉ tính riêng công ty mẹ, doanh thu đạt 1.577 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 1% và 1,6% so với năm 2022. Tổng tài sản công ty mẹ đạt 18.371 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 17.672 tỷ đồng tại ngày 31/12/2023.

Trong các công ty con,Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục là công ty có tỷ trọng đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận chung với lợi nhuận sau thuế đạt 1.068 tỷ đồng, tăng trưởng 9,6% so với năm 2022.Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục dẫn đầu về tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ năm 2023 với tổng doanh thu đạt44.713 tỷ đồng, tăng 7,3%.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ cũng có tổng doanh thu tăng trưởng khả quan 5,2% so với năm trước đạt 11.804 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 275 tỷ đồng, tăng trưởng 12,1% so với năm 2022.

Bên cạnh đó, công ty thành viên khác là Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng ghi nhận 870 tỷ đồng doanh thu và đạt 158 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) tăng trưởng cả về quy mô tài sản quản lý, kết quả kinh doanh và đầu tư.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản quản lý ròng của BVF đạt 125.284 tỷ đồng, tăng trưởng 14,9% so với thời điểm 31/12/2022. Tổng doanh thu năm 2023 của BVF đạt 157,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,3 tỷ đồng; tăng trưởng lần lượt 17,9% và 21,4% so với năm 2022.

Trong năm 2023, Tập đoàn Bảo Việt đã chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 9,54% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương tổng số tiền chi trả hơn 708 tỷ đồng cho các cổ đông. 

Gửi hàng chục nghìn tỷ tại các ngân hàng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 mới công bố, danh mục đầu tư ngắn hạn của Tập đoàn Bảo Việt có giá trị khoảng 100 tỷ đồng; danh mục đầu tư tài chính dài hạn có giá trị hơn 96.201 tỷ đồng.

Trong danh mục đầu tư ngắn hạn, tiền gửi chiếm tỷ trọng chính với hơn 95.000 tỷ đồng. Theo thuyết minh của ngân hàng, ngoại trừ các khoản tiền gửi tại ALCII và VFC đã quá hạn, các hợp đồng tiền gửi còn lại đều có thời hạn gốc trên 3 tháng, đáo hạn không quá 1 năm với mức lãi suất có khoản lên đến 10,6%/năm.

Ngoài ra, trên khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền của Tập đoàn có gần 637 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, 389 tỷ đồng tiền đang chuyển và 3.726 tỷ đồng là các hợp đồng tiền gửi tại các tổ chức tài chính có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng và được hưởng lãi suất từ 2,5% đến 3,5%/năm.

 

 Nguồn: BCTC hợp nhất Tập đoàn Bảo Việt.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0876 242 242