Tag Archives: chỉ số phát triển bền vững

Mục tiêu không phát thải từ thành phố thông minh

Với việc ứng dụng công nghệ ngày càng sâu rộng, thành phố thông minh là một giải pháp không chỉ tập trung vào công nghệ mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững, hiện đại và an toàn.

Vốn xanh khơi dòng trong chứng khoán

Thị trường tài chính xanh tại Việt Nam đã định hình nền tảng và phát triển với 3 cấu phần, gồm tín dụng xanh, cổ phiếu xanh và trái phiếu xanh. Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển thị trường và các sản phẩm tài chính xanh, qua đó giúp huy động các dòng vốn xanh từ các quỹ đầu tư vào thị trường chứng khoán được coi là một ưu tiên của cả Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp.
0876 242 242