Tag Archives: Dai-ichi Life Việt Nam

Danh mục đầu tư hàng chục tỷ USD của các công ty bảo hiểm đang được phân bổ thế nào?

Danh mục ủy thác đầu tư của 3 công ty quản lý quỹ thuộc Prudential, Manulife, Dai-ichi Life Việt Nam đạt  hơn 310.000 tỷ đồng (tương đương 12,8 tỷ USD) tại cuối 2023, tăng 19% sau 1 năm.
0876 242 242